Yoga class at the beach

· 70 words · less than a minute

Adho mukha svanasana pose balasana bharadvajasana i bhujangasana dandasana parivrtta surya yantrasana savasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham table pose tolasana urdhva hastasana urdhva prasarita eka padasana. Ardha padmasana bharadvajasana i catuspadapitham chakravakasana dhanurasana eka pada galavasana kapalabhati pranayama malasana paripurna navasana parivrtta parsvakonasana parivrtta surya yantrasana pincha mayurasana plank pose sucirandhrasana supta baddha konasana supta virasana trikonasana upavistha konasana urdhva prasarita eka padasana ustrasana uttana shishosana viparita karani.

Lush green smoothie recipe

· 66 words · less than a minute

Agnistambhasana pose akarm dhanurasan ardha chandrasana ardha matsyendrasana ardha padmasana balasana chaturanga dandasana jalandhara bandha kapotasana kumbhaka pranayama laghu vajrasana mrigi mudra mula bandha paripurna navasana parsva bakasana parsvakonasana parsvottonasana samasthiti supta virasana ujjayi pranayama urdhva mukha svanasana uttanasana utthan pristhasana virabhadrasana ii. Anjaneyasana ardha bhekasana ardha navasana balasana eka pada rajakapotasana ii hanumanasana marjaryasana matsyasana parsva uttanasana plank pose savasana ujjayi pranayama utkatasana virabhadrasana iii.

How to find time for your daily yoga practice.

· 66 words · less than a minute

Agnistambhasana pose akarm dhanurasan ardha chandrasana ardha matsyendrasana ardha padmasana balasana chaturanga dandasana jalandhara bandha kapotasana kumbhaka pranayama laghu vajrasana mrigi mudra mula bandha paripurna navasana parsva bakasana parsvakonasana parsvottonasana samasthiti supta virasana ujjayi pranayama urdhva mukha svanasana uttanasana utthan pristhasana virabhadrasana ii. Anjaneyasana ardha bhekasana ardha navasana balasana eka pada rajakapotasana ii hanumanasana marjaryasana matsyasana parsva uttanasana plank pose savasana ujjayi pranayama utkatasana virabhadrasana iii.