Lush green smoothie recipe

· 66 words · less than a minute

Agnistambhasana pose akarm dhanurasan ardha chandrasana ardha matsyendrasana ardha padmasana balasana chaturanga dandasana jalandhara bandha kapotasana kumbhaka pranayama laghu vajrasana mrigi mudra mula bandha paripurna navasana parsva bakasana parsvakonasana parsvottonasana samasthiti supta virasana ujjayi pranayama urdhva mukha svanasana uttanasana utthan pristhasana virabhadrasana ii. Anjaneyasana ardha bhekasana ardha navasana balasana eka pada rajakapotasana ii hanumanasana marjaryasana matsyasana parsva uttanasana plank pose savasana ujjayi pranayama utkatasana virabhadrasana iii.