Yoga

1 article tagged with 'Yoga'

Yoga class at the beach

· 70 words · less than a minute

Adho mukha svanasana pose balasana bharadvajasana i bhujangasana dandasana parivrtta surya yantrasana savasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham table pose tolasana urdhva hastasana urdhva prasarita eka padasana. Ardha padmasana bharadvajasana i catuspadapitham chakravakasana dhanurasana eka pada galavasana kapalabhati pranayama malasana paripurna navasana parivrtta parsvakonasana parivrtta surya yantrasana pincha mayurasana plank pose sucirandhrasana supta baddha konasana supta virasana trikonasana upavistha konasana urdhva prasarita eka padasana ustrasana uttana shishosana viparita karani.